Ofertes de feina

En aquest espai, Prodeca ofereix les seves ofertes de feina. Si no trobes cap que s'ajusti al teu perfil o necessitats, deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

 

Envian's el CV indicant la referència corresponent

prodeca@gencat.cat

Tècnic/a l’Àrea de Serveis Corporatius

11 May 2022

PRODECA, SA, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha de cobrir un lloc de treball Tècnic/a l’Àrea de Serveis Corporatius, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació.

 

Descripció del lloc

Nom lloc de treball: Tècnic/a l’Àrea de Serveis Corporatius
Grup professional: G5
Unitat directiva: PRODECA SA
Centre de treball: PRODECA SA
Adreça: Dr. Roux 80  
Localitat: Barcelona

 

Requisits de participació

Fase I: Prioritàriament, personal amb una vinculació preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del seu sector públic (en compliment de l’article 34 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022):

 • Grau o estudis superiors en Dret i/o Gestió i Administració Pública, Comptabilitat i Finances, Administració i Direcció d'Empreses, o similar.
 • Usuari dels següents aplicatius:
 1. TEEC / GEEC
 2. Plataforma Pública Contractació
 3. Sobre Digital
 4. Registre Públic de Contractes
 • Qualificacions i/o experiència en àmbit jurídic, contractació pública
 • Coneixements d’ofimàtica, especialment Word i Excel
 • Nivell C català
 • Nivell B2 Anglès

Fase II: També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria:

 • Disposar de la titulació necessària que dona accés al grup 5 (diplomatura).

 

Funcions del lloc

 • Gestió d’expedients de contractes menors: revisió contractes, consultes, seguiment i arxiu documentació expedient, registre.
 • Gestió d’expedients de contractes no-menors: petició de documentació, consultes, contacte amb assessors, publicació a la plataforma pública de contractació i DOUE si s’escau, planificació/gestió de les dates d’obertures de sobres, seguiment expedient, arxiu documentació, registre, etc.
 • Gestió de proveïdors i facturació, portal efact.
 • Protecció de dades i Transparència.
 • Suport en tasques pròpies de l'àrea. 

 

Aspectes que es valoraran

 • Persona organitzada i responsable, capaç de treballar en equip i predisposició per estudiar les continues novetats pròpies del lloc de treball
 • Orientació al client, adaptabilitat, proactivitat i amb iniciativa
 • Experiència en SAGE50
 • Experiència en l'àmbit de l’administració i finances preferentment en assessoria o gestoria.
 • Anglès Cambridge Advance o Proficiency

 

Forma en què s’ocuparà el lloc

 • Contracte indefinit
 • Modalitat de treball mixt: 3 dies teletreball i 2 dies de treball presencial / setmana
 • Jornada de 37,5h 
 • Salari brut anual G5: 26.758,68€

 

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de presentar obligatòriament, i fins al dia  27 de maig de 2022 inclòs, el seu currículum personal a la següent adreça electrònica:  prodeca@gencat.cat

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència: 
SPEC001-22/COGNOMS i NOM

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: 
NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC 

 

Procediment de selecció

 • Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir

 • En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals

 • Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits

 • Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes

 • Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades


   

Finalista: Lourdes García Huertas

 

Envian's el CV indicant la referència corresponent

prodeca@gencat.cat

Convocatòria lloc de treball Tècnic/a Àrea de Solucions Sectorials de Prodeca

19 May 2022

PRODECA, SA, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha de cobrir un lloc de treball Tècnic/a Àrea de Solucions Sectorials de Prodeca, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació.

 

Descripció del lloc

Nom lloc de treball: Tècnic/a l’Àrea de Solucions Sectorials
Grup professional: G5
Unitat directiva: PRODECA SA
Centre de treball: PRODECA SA
Adreça: Dr. Roux 80 
Localitat: Barcelona

 

Requisits de participació

Fase I: Prioritàriament, personal amb una vinculació preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del seu sector públic (en compliment de l’article 34 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022):  

Formació

 • Grau, llicenciatura o estudis superiors en l’àmbit de comerç, administració i direcció empresa, economia o àmbits relacionats. Es valorarà formació complementària en gestió de projectes. 

Idiomes

 • C1 Català
 • B2 Anglès
 • Castellà 

Experiència

 • 2 anys d’experiència en l’àmbit de promoció, comercialització o internacionalització del sector agroalimentari. 

Fase II: També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria: 

 • Disposar de la titulació necessària que dona accés al grup 5 (diplomatura). 

 

Funcions del lloc

 • Participar proactivament amb la resta de l’equip Prodeca en el disseny, implementació, seguiment i avaluació d’actuacions adreçades a la promoció, comercialització i internacionalització del sector agroalimentari català. 
 • Organitzar actuacions promocionals i comercials en format online, presencials i/o híbrides; participació i seguiment de les tasques dels tècnics de promoció comercial agroalimentari i antenes a mercats estratègics. 
 • Preparar, publicar i fer el seguiment de convocatòries adreçades les empreses, gestió de les inscripcions i participació, i interlocució amb els proveïdors i organismes firals, assistència a fires per a donar suport a les empreses així com per atendre l’estand institucional. 
 • Suport en l’elaboració de pressupostos, informes de seguiment, avaluació i impacte, i altres documents i presentacions relacionades amb les activitats descrites. 
 • Mantenir una relació fluida, receptiva i constructiva amb les empreses, entitats i agents del sector agroalimentari, àmbits local i internacional, per a identificar necessitats i oportunitats en els àmbits de comercialització i internacionalització del sector. 
 • Mantenir alhora una interlocució fluida i constructiva amb el conjunt de responsables de Sectors i equip de Prodeca, aportant els diferents inputs amb la finalitat d’assolir l’èxit de les actuacions realitzades per Prodeca i contribuir en la seva millora. 
 • Suport en la gestió d’expedients de contractació de serveis, preparació de plecs i informes tècnics associats amb les activitats de l’Àrea.
 • Suport en l’obtenció o elaboració de material gràfic o de contingut de les actuacions de l’Àrea per a la seva difusió – comunicació. 
 • Altres tasques de l’Àrea que li siguin assignades.

 

Altres requisits

Altres requisits:

 • Disponibilitat per a viatjar i per a treballar en festius quan la feina ho exigeixi
 • Iniciativa, actitud proactiva i constructiva, capacitat analítica i de superar dificultats
 • Habilitats comunicatives
 • Capacitat per a treballar en diversos projectes de manera simultània
 • Orientació al servei de les empreses
 • Coneixement de les eines d’ofimàtica estàndards
 • Valorable coneixement del sector agroalimentari de Catalunya i internacional, dels procediments del sector públic, altres idiomes i eines digitals aplicables a les tasques del lloc de treball. 

La nostra cultura corporativa fomenta la interrelació entre les diferents àrees funcionals, per això es valorarà la capacitat d’adaptació a equips multidisciplinars, l’orientació al treball col·laboratiu i el compromís en assolir els objectius definits i fer propostes de millora.

 

Forma en què s’ocuparà el lloc

 • Contracte indefinit
 • Modalitat de treball mixt: 3 dies teletreball i 2 dies de treball presencial / setmana
 • Jornada de 37,5h
 • Salari brut anual G5: 26.758,68€ 

 

Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, fins el 3 de juny de 2022, han de presentar obligatòriament el seu currículum personal a la següent adreça electrònica: prodeca@gencat.cat 

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència:
SPEC002-22/COGNOMS i NOM

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar:
NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC

 

Procediment de selecció

 • Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir
 • En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals
 • Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits
 • Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes
 • Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades
   

VOLS FORMAR PART DE L’EQUIP DE PRODECA?

Només un fitxer.
Límit de 35 MB.
Tipus permesos: pdf.

OFERTES DE FEINA ANTERIORS

Veure totes les ofertes de feina anteriors