Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Documents de transport de mercaderies

Documents de transport de mercaderies

Carta de port per carretera (CMR)

És un document en què consten les dades del transport internacional de mercaderies per carretera, establert pel Conveni relatiu al contracte de transport internacional de mercaderies per carretera de 1956 (Conveni CMR). Permet que el remitent tingui les mercaderies a la seva disposició durant el transport. S'ha d'emetre per quadruplicat i estar signat pel remitent i el transportista. La primera còpia és per al remitent, la segona queda en poder del transportista, la tercera acompanya les mercaderies i se li lliura al destinatari, i la quarta ha d'estar signada i segellada pel destinatari i s'ha de retornar al remitent. Normalment s'emet una CMR per a cada vehicle.

La carta CMR no és un títol de propietat ni és negociable.


> Tornar enrere