Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Certificat AGREX

Certificat AGREX

Document que estableix la legislació comunitària que s'acompanya a determinats productes agraris quan hagin de ser exportats, i que pot requerir o no la presentació de garanties executables en cas que no es realitzi la venda a l'exterior dels productes emparats en el certificat.

Aquest document persegueix diferents objectius, sent el fonamental el control estadístic previ de les operacions de comerç exterior, control que permet complir els compromisos adquirits per la Unió Europea a la Ronda Uruguai sobre reducció de les subvencions a l'exportació de productes agrícoles (les anomenades restitucions a l'exportació).

El Certificat d'Exportació o de Fixació Anticipada (AGREX) consta de quatre exemplars:

-Exemplar per al Titular.

-Exemplar per a la Secretaria General de Comerç Exterior.

-Exemplar per al Servei de Fiances.

-Exemplar per al Registre General.

Les sol·licituds constaran d'un únic exemplar, que s'omplirà bé manualment, en tinta i amb lletres majúscules, bé a màquina o bé mitjançant procediments informàtics.

Els productes subjectes a certificats d'exportació (AGREX) són els següents, segons el Reglament (CE) núm.  514 /2008 de la Comissió de 9 de juny de 2008 (DOUE L150 de 10.06.2008), en l'annex II, Part II en la lletra C.

Codis de productes NC

1701

1702 60 95

1702 90 95

2106 90 59

Es pot consultar un llistat actualitzat de les diferents partides aranzelàries que requereixen la presentació d'un certificat d'Exportació o de Fixació Anticipada (AGREX) (i aquelles per a les quals només és necessari en el cas de demanar una restitució) al portal de la Secretaria d'Estat de Comerç . Portal de la Secretària d'Estat de Comerç Exterior.

Podeu consultar el NC, que forma part del codi TARIC al web de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=es&SimDate=20140415&Taric=1701&LangDescr=es

> Tramitació

> Presentació de la sol·licitud