Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Certificat SOIVRE

Certificat SOIVRE

Certificats de control de qualitat comercial per a fruites i hortalisses

El servei d'inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de Comerç, dependent de la Secretaria General de Comerç Exterior, realitza la inspecció i control de qualitat comercial dels productes objecte de comerç exterior indica l'annex de l'Ordre ITC/2869/2009, de 21 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre PRE/3026/2003, de 30 d'octubre, per la qual es dicten normes d'inspecció i control per a les direccions regionals i territorials de Comerç.

La inspecció dels productes objecte de control es realitza en els punts habilitats a l'efecte pel Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç als Serveis d'Inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de Comerç en els propis recintes duaners, i en les instal·lacions de confecció, envasat, producció, emmagatzematge, càrrega o distribució del mateix operador comercial.

Els interessats hauran de notificar, per si mateixos o pels seus representants, al Servei d'Inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de Comerç que correspongui, les operacions de comerç exterior que siguin objecte de control per aquests centres.

Estan eximits de notificació, i per tant d'inspecció i control, les expedicions sense caràcter comercial.

Després de la recepció de la sol·licitud el Servei d'Inspecció durà a terme la inspecció prevista per comprovar el compliment dels requisits de qualitat comercial indicats a les normes aplicables. Com a resultat de la mateixa la mercaderia serà declarada conforme o no conforme, i serà expedit el corresponent "Certificat de control de qualitat comercial SOIVRE ", el "Certificat CEE/SOIVRE per a fruites i hortalisses", o un " Acta de No conformitat" si és el cas.

Els certificats emesos pel Servei SOIVRE d'inspecció són preceptius per al despatx duaner per a l'exportació a tercers països dels productes indicats a l'annex. http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-exterior/control-calidad-asistencia-tecnica-exportador/PDF/inspeccion-calidad-comercial/ProductoscalidadcomercialobjetodeComercioexteriorcor.pdf

> Legislació

> Tramitació