Inici | Serveis | Assessorament | Fiscal-Finançament | Obligacions fiscals en l'exportació

Obligacions fiscals en l'exportació

El trànsit intracomunitari de mercaderies i serveis origina, igualment, una sèrie d'obligacions fiscals per a l'operador, principalment als efectes dels següents models:

- Model 303. Impost sobre el valor afegit. Autoliquidació.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G414.shtml

- Model 349. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GI28.shtml


-Sistema INTRASTAT

Sistema obligatori d'informació estadística i fiscal que els operadors intracomunitaris han de complir.

Aquest sistema, a Espanya, és el denominat INTRASTAT, que obliga a presentar a les Oficines del mateix nom, un cop al mes, una relació que reflecteixi un a un els enviaments de mercaderies realitzats des d'Espanya a la resta de països de la UE (ja la inversa).

Tenen aquesta obligació d'informació les empreses que hagin efectuat operacions intracomunitàries l'any anterior, o en l'actual, que superin, en valor, un determinat llindar o límit. Aquests llindars canvien amb certa freqüència. L'any 2013 no calia presentar la declaració si no s'assolia el llindar de 250.000 euros (llindar d'exempció), bé sigui en Expedició o en Introducció de mercaderies.

No obstant això, si una empresa inicialment dispensada de presentar declaracions INTRASTAT superés en el curs de l'any la xifra dels 250.000 euros per Introduccions o Expedicions intracomunitàries, quedarà obligada al mes en què es va superar aquest volum a presentar declaració estadística en la que inclourà totes les operacions intracomunitàries realitzades des de l'inici de l'exercici fins a aquest moment.

Si un operador intracomunitari presenta voluntàriament declaració estadística, estant dispensat d'això per no assolir el seu volum de comerç intracomunitari dels llindars anteriorment esmentats, quedarà subjecte a les obligacions formals que es deriven del sistema INTRASTAT des d'aquest mateix moment.

Es pot obtenir més informació sobre el Sistema INTRASTAT, al Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Administració Tributària (o a la seva pàgina web www.aeat.es), o a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació corresponent a la seu del exportador.


Cens VIES

Els autònoms i empreses que hagin de realitzar operacions comercials amb estats de la Unió Europea, bé siguin intercanvis de béns o de serveis, s'han de donar d'alta com a operadors intracomunitaris, la qual cosa suposa la seva inscripció en el cens VIES (Sistema d'Intercanvi d'Informació sobre l'IVA). Aquest cens és un registre d'operadors disponible per a la consulta a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

En el moment d'emetre una factura a un país de la Comunitat Europea, l'empresa ha de consultar el cens per saber si el destinatari figura en ell. D'estar-ho, la factura no portarà IVA. En cas contrari, si portarà l'impost, com si es facturés a un particular. Els països comunitaris procediran de la mateixa manera per facturar a una empresa espanyola.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/VIES/VIES.shtml

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):
cal contrastar que l'epígraf d'exportació hi és present o en cas contrari ampliar-lo.

L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un impost que forma part del sistema tributari espanyol gestionat pels ajuntaments. Grava de forma directa la realització de qualsevol tipus d'activitat econòmica, tant persones físiques com jurídiques. A diferència d'altres impostos, el seu import és constant independentment del balanç de l'activitat. És un impost directe, obligatori, proporcional, real i de gestió compartida.

Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

Aquest impost es paga en cada un dels municipis on s'exerceix la activitat.

Declaració Censal:
en cas de modificació de l'activitat si l'exportació no hi era present.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)


Impost progressiu que han de pagar els empresaris individuals i les societats civils privades, i que contempla totes les rendes que s'han obtingut al llarg del període impositiu: les derivades de l'activitat empresarial i les obtingudes com a persona física.

Impost sobre societats (IS)

L'impost sobre societats és un tribut que grava anualment la renda neta de les societats i la resta d'entitats jurídiques. Aquest impost s'exigeix a partir del resultat comptable i genera per al contribuent (subjecte passiu) i per a l'Administració recaptadora (subjecte actiu) un conjunt d'obligacions i drets, materials i formals, així com sancions tributàries en cas d'incompliment. L'IS afecta només les societats, no l'empresari individual.

Impost sobre el valor afegit (IVA):
L'exportació de bens està exempta d'IVA però caldrà estar inscrits en el "Registre d'Operadors Intracomunitaris" (cens VIES). Totes les factures hauran d'incorporar el número del venedor i del comprador. http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=es