Inici | Serveis | Assessorament | Barreres exportació | Barreres comercials

Barreres comercials

Les barreres comercials són mecanismes proteccionistes que utilitzen els governs dels diferents països per reduir el flux d'importació tant de béns com de serveis. Aquestes barreres poden ser aranzelàries o bé no aranzelàries.

 

Alguns exemples de barreres comercials són els aranzels, quotes, preus de referència, llicències d'importació, permisos sanitaris i fitosanitaris, entre d'altres.

Els aranzels i quotes són les mesures d'efectes més visibles i van ser les preferides per les autoritats de diferents mercats, però en l'últim temps pel fet que el comportament mundial tendeix a una liberalització aranzelària, s'han incrementat les barreres del tipus no aranzelari, com la implementació d'una reglamentació massa estricta per a determinats productes .

Aquestes mesures tenen l'objectiu de protegir les economies nacionals i les seves societats, seguint els propòsits de protegir a la població en matèria de salut (per exemple certificats sanitaris), per tal de garantir la qualitat i innocuïtat dels productes; donar suport a l'exportador nacional permetent competir de manera igualitària amb els productes importats; protegir la seguretat pública regulant o prohibint l'ingrés de productes que signifiquin un perill; permetre la recaptació d'ingressos per als plans estatals; i incentivar la producció nacional. No obstant això, aquestes mesures poden ocasionar certs efectes negatius, ja que per exemple poden limitar l'oferta de productes en el mercat nacional en implementar una política restrictiva de les importacions, causant col·lateralment l'augment de preus en reduir l'oferta, entre altres possibles conseqüències.

 

Barreres aranzelàries:
Les barreres aranzelàries són els Impostos (aranzels) que han de pagar en un país els importadors i exportadors a les duanes per l'entrada o sortida de les mercaderies. Conèixer aquest tipus de regulacions que incideixen en el producte que es vol comercialitzar en algun mercat és relativament fàcil, ja que generalment es troben en una Tarifa Duanera. En aquest sentit, la tarifa duanera és considerada com un instrument que proporciona transparència i certesa a l'exportador i l'importador.

En el marc dels acords signats sota l'empara de l'Organització Mundial de Comerç - OMC aquest tipus de barrera comercial està regulada, per protegir així els principis bàsics de l'Organització que garanteixen el tracte no discriminatori que brindi determinat país a un altre país membre en relació als seus nacionals (tracte nacional) , que cada membre concedeixi a tots els altres membres un tracte no menys favorable que el concedit a les importacions procedents de qualsevol altre país (Nació més afavorida - MFN), i que es respecti el compromís de no elevar l'aranzel aplicat en l'aranzel duaner Nacional per sobre del nivell consolidat.

"Aranzel consolidat" és un aranzel respecte del qual hi ha un compromís jurídic de no elevar per sobre del nivell compromès en l'Acord OMC, aquest aranzel pot ser diferent d'un aranzel aplicat ja que el país membre pot aplicar un aranzel menor que el que es comprometre a aplicar.

Barreres no aranzelàries:
S'entén per barreres no aranzelàries les "lleis, regulacions, polítiques o pràctiques d'un país que restringeixen l'accés de productes importats al seu mercat". Per tant, inclouen tant normes legals com procediments administratius no basats en mesures explícites, sinó en directives informals d'institucions i governs.