Inici | Prodeca | Ofertes de feina

Ofertes de feina

PRODECA SA del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha de cobrir un lloc de treball de Projecte Manager & Controller, personal laboral, grup A1, d'acord amb les dades que s'especifiquen a continuació: 

1.Descripció del lloc
Nom lloc de treball:Project Manager & Controller
Grup professional: A1
Unitat directiva:PRODECA SA
Centre de treball:PRODECA SA
Adreça:Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral.
Localitat:Barcelona


2.
Requisits de participació

-Llicenciatura o màster en economia, gestió empresarial o àmbit relacionat.

-Certificat de coneixements de suficiència nivell C1 en llengua catalana de la Direcció de Política Lingüística o equivalent, i preferiblement nivell D

-Certificat de coneixements nivell B2 en llengua anglesa, i preferiblement nivell C1
 

3.Funcions del lloc

-Implementar el Pla Estratègic Prodeca 2019-2021 amb l'objectiu principal de millorar l'eficiència, l'orientació al client i la professionalització de l'empresa.

-Coordinar els recursos interns per a l'execució impecable dels projectes empresarials; assegurant que tots els projectes compleixin els seus objectius, temps de planificació i pressupost; donar suport i ajudar als diferents equips del projecte amb les tasques de disseny i desenvolupament quan sigui necessari.

-Assegurar la disponibilitat i l'assignació de recursos de l'empresa; complir els objectius pressupostaris i fer ajustos a les limitacions del projecte basades en l'anàlisi dels recursos financers i humans.

-Mesurar el rendiment del projecte desenvolupant i monitoritzant les mètriques de rendiment empresarial; desenvolupar un pla de projecte detallat per seguir el progrés i gestionar la precisió i la productivitat de les activitats quotidianes.

-Identificar i resoldre problemes i riscos; Presentar solucions i oportunitats viables a mesura que sorgeixin.

-Realitzar l'avaluació posterior del projecte i identificar els elements d'èxit i no èxit del projecte.

-Optimitzar i millorar els processos i l'enfocament global, quan sigui necessari.

-Utilitzar les tècniques de verificació adequades per gestionar els canvis en l'abast del projecte, l'horari i els costos.

-Facilitar les sol·licituds de canvi per garantir que totes les parts estiguin informades dels impactes en el calendari i el pressupost.

-Supervisar tota la documentació del projecte.

-Informar regularment al director gerent de l'empresa sobre el progrés dels projectes; realitzar noves propostes de millora a l'empresa mitjançant tècniques de verificació adequades.

-Estar activament involucrat a l'empresa i participar en la presa de decisions de l'empresa.

4.Aspectes que es valoraran

-Més de 5 anys d'experiència en gestió de projectes.

-Habilitats analítiques de l'organització; atenció al detall.

-Capacitat per gestionar equips i treballar simultàniament diversos projectes; expert en treure el màxim partit a les persones i als projectes.

-Capacitat per gestionar situacions de conflictes.

-Carnet de conduir.

-Disponibilitat per viatjar + treballar uns caps de setmana.

-Iniciativa personal i compromís amb el reforçament de l'empresa.

-Coneixement amb eines de programari específicament aplicades per a la gestió de projectes.

-Coneixement del sector agroalimentari.

-Qualificacions i / o experiència en comerç internacional.

-Coneixement sobre procediments d'administració pública.

-Experiència en habilitats de solució de problemes i resolució de conflictes.

-Orientació al client, creativitat, proactivitat i iniciativa.

-Altres llengües.


5.Forma en què s'ocuparà el lloc

-Contracte laboral indefinit, amb període de prova de 6 mesos

-Retribució salarial segons el perfil professional del candidat


6.
Participació

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de presentar obligatòriament, i fins al dia 15 de novembre de 2018 inclòs, el seu currículum personal a la següent adreça electrònica: prodeca@gencat.cat 

Per tal d'agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l'assumpte del correu la referència:

Prodeca Projecte Manager & Controller/ Nom i Cognom

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar:

NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D'ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC

7.Procediment de selecció

-Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s'ha de cobrir

-En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals

-Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l'experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits

-Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes

-Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d'aquest Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades

 Sobre nosaltres:

PRODECA és una empresa pública del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Els seus objectius són la promoció dels productes agroalimentaris catalans principalment en el mercat internacional.

PRODECA ofereix serveis de suport al comerç exterior i la internacionalització a les empreses agroalimentàries catalanes, facilita la participació a les principals fires internacionals agroalimentàries, executa programes per iniciar-se en el mercat d'exportació, diversificació del mercat, producció comercial i consolidació en mercats exteriors, competitivitat, etc.

PRODECA basa el seu treball en la coordinació entre associacions i agents que participen en l'exportació agroalimentària per respondre a les diferents necessitats del sector.

PRODECA també organitza trobades empresarials, vincles comercials i cooperació entre empreses catalanes i diferents agents en mercats nacionals i internacionals.

PRODECA participa en iniciatives relacionades amb la gastronomia catalana i la Dieta Mediterrània com a eina per millorar la posició dels productes i empreses agroalimentàries catalanes a casa i a l'estranger. 

 

Identificació del tractament:Processos de selecció i provisió.
Responsable del tractament:Delegat de Protecció de Dades
Finalitat:Gestionar els processos de selecció i provisió de personal laboral de PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES SA
Destinataris:Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades:Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació de les dades davant la nostra seu a Gran Via de les Corts Catalanes 620 pral. de Barcelona o al Delegat de Protecció de Dades:contacte@prodeca.cat

També podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades awww.apdcat.cat

Informació addicional:Si voleu ampliar aquesta informació consulteu l'apartat"Política de privacitat"de la nostra web

D'acord ambels punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.