L'enfocament sectorial de Prodeca fa que cada àrea disposi d'informació específica per a un assessorament especialitzat. Aquest es canalitza a través d'un Help Desk que respon els dubtes plantejats per les empreses

ASSESSORAMENT

 

Tens dubtes sobre com exportar el teu producte? 

Prodeca compta també amb un Help Desk via email que respon a totes els dubtes plantejats amb menys de 48 h.

Contacta amb nosaltres

Icona informació

 

 

PREGUNTES RECORRENTS

TRAMITACIONS CREACIÓ D’EMPRESA 

Quins són els tràmits per crear  una empresa?

 •  Registre Mercantil Central. Primer cal comprovar que el nom de la futura empresa no estigui ja registrat per una altra empresa. Per això s'ha d'obtenir el certificat de nom no coincident. Aquest tràmit no és necessari pels empresaris individuals, mentre que per a les Cooperatives i Societats Laborals el tràmit es realitza al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 • Redacció dels estatuts
 • Notari. Tràmit no necessari en el cas dels empresaris individuals i les societats civils privades.
 • Pagament de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals. 
 • Declaració Censal. És el tràmit a través del qual l'empresa comunica les seves dades a Hisenda i demana el Codi d'Identificació Fiscal (CIF). Els empresaris individuals actuen amb el seu propi NIF. 
 • Registre de l'escriptura. Només en el cas de què s'hagi passat pel Notari. 
 • Pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques.  

 • Alta a la Seguretat Social. Cal donar d'alta als socis treballadors en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la resta de treballadors en el Règim General. A més cal donar d'alta a l'empresa a la Seguretat Social. 

 • Registre d'obertura del centre de treball. Es realitza a les respectives Delegacions Territorials del Departament de Treball. Aquí s'han de comprar el llibre de matrícula i el de visites convenientment signats. 

 • Llicències municipals. Bàsicament la llicència d'obertura si l'empresa té un local obert al públic i la llicència d'obres si l'empresa ha de realitzar obres de condicionament.  ​​​

 

Aquests són els tràmits generals per a la creació d'empreses, però potser que respecte a les diferents formes jurídiques els tràmits variïn, per exemple, pels empresaris individuals queden simplificats, tal com s'ha anat exposant, mentre que pot ser que s'ampliïn en el cas per exemple de les Societats Cooperatives. És per això, que convé sempre tenir present la legislació vigent a l'hora de realitzar els tràmits de creació de la futura empresa. 

Mes info:  http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/02_comencar_un_negoci/crear-empresa-constitucio-tramits/

FISCALITAT EN LES EXPORTACIONS 

1. Quines son les obligacions fiscals bàsiques per exportar? 

Les obligacions fiscals bàsiques per exportar a qualsevol país, que se sumen a les específiques de cada país i de cada producte, i son les següents: 

 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): cal contrastar que l’epígraf d’exportació hi és present o en cas contrari ampliar-lo. Models 840 (alta) i 848 (modificació). 
 • Declaració Censal: en cas de modificació de l’activitat si l’exportació no hi era present. Model 036 o Model 037 (Declaració Censal Simplificada – persones físiques)
 • Registre operadors Intracomunitaris EORI: Caldrà disposar d’un número d'exportador autoritzat davant de les administracions competents a fi d’expedir les mercaderies només amb la factura d'exportació, sense necessitat d'adjuntar el certificat de circulació.
 • Impost sobre societats (IS) / Impost renda de les persones físiques (IRPF)
 • Impost sobre el valor afegit (IVA): L’exportació de bens està exempta d’IVA però caldrà estar inscrits en el “Registre d’Operadors Intracomunitaris” (cens VIES). http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=es 
 

Totes les factures hauran d’incorporar el número del venedor i del comprador. 

Les exportacions no estan subjectes a l’IVA, però això no implica que no haguem de informar a l’Agència Tributària de les mateixes. Les haurem d’incloure a la casella 60 del Model 303 d’autoliquidació de l’impost, i també en el DUA (document únic administratiu), en el qual apareixeran tots els detalls de la transacció. Model 349. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. 

A més, els subjectes passius estan obligats per llei a registrar en un llibre específic les operacions assimilades als lliuraments intracomunitàries. 

Com a normativa general, tan els Trànsits intracomunitaris (exportacions a d’altres països de la UE) com les exportacions a països tercer (els que no som membres de la UE) estan exemptes d’IVA i per tant no aplicarem aquest impost en les factures emeses. 

Però cal que es compleixi els següents requisits: 

Si el receptor de la mercaderia (el nostre client) ha d’estar identificat a l’efecte de l’IVA en el seu estat membre amb un NIF comunitari (CENS VIES). 

Si el receptor és d’un país tercer també estan exemptes d’IVA, perquè aquesta operació tributarà al seu país de destinació. 

Ara bé, les exportacions no estan subjectes a l’IVA, però això no implica que no haguem de informar a l’Agència Tributària de les mateixes. Les haurem d’incloure a la casella 60 del Model 303 d’autoliquidació de l’impost, i també en el DUA (document únic administratiu), en el qual apareixeran tots els detalls de la transacció. 

A més, els subjectes passius estan obligats per llei a registrar en un llibre específic les operacions assimilades als lliuraments intracomunitàries. 

Model 303. Impost sobre el valor afegit. Autoliquidació. 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G414.shtml 

Model 349. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GI28.shtml 

Tots els tràmits de registre i totes les liquidacions dels impostos relacionats en aquest document es poden gestionar online o a la Delegació de l'Agència Tributària corresponent al domicili fiscal de l'empresa.

Hi ha casos específics on si que s'aplica l’iva en la factura: 

Estem parlant per exemple, en el cas de vendre productes a clients particulars a França, Alemanya o Itàlia, haurem de tributar en cada venda per l’IVA de cada país si es dóna el cas de superar el límit màxim de 100.000 euros en els casos de França i Alemanya , com marca la seva legislació, o els 35.000 euros en el cas d’Itàlia. Però el tràmit no es quedaria aquí, perquè de excedir el llindar de vendes de cada país, l’empresa ha d’obtenir un NIF estranger, i liquidar l’impost cada trimestre.

 

2. Què és i per a què serveix una Factura Proforma 

Document provisional emès per l'exportador amb la finalitat que el comprador disposi d'informació completa sobre els elements que componen l'operació. 
Quan les relacions entre tots dos són habituals la factura proforma substitueix a l'oferta comercial a la qual l'exportador proposa el preu i les condicions de venda de l'operació. 
Si l'oferta ha estat acceptada pel comprador la factura proforma serveix perquè l'exportador confirmi totes les dades de la venda. 

La factura proforma també s'utilitza en tres situacions relacionades amb el comerç exterior: 

 1. Per sol·licitar l'obertura d'un crèdit documentari al banc emissor (banc del comprador), quan aquest és el mitjà de pagament triat. 
 2. Perquè el comprador tramiti una llicència d'importació. 
 3. Per acompanyar l'enviament de mostres que no tenen valor comercial. 

 

3. Què he d’incloure en una Factura Proforma? 

És obligat que en la factura proforma s'inclogui en l'encapçalament, de forma ben visible, l'expressió proforma perquè no es confongui, en cap cas, amb la factura comercial. 
Generalment les factures proforma no es numeren, ni tampoc és aconsellable signar o segellar, excepte quan ho sol·liciti el client de forma explícita. 
El contingut de la factura proforma és similar al de la factura comercial Com a mínim, ha d'informar del següent: 

 • Dades del venedor (exportador) i comprador (importador) (nom i adreça fiscals) 
 • Data d'emissió 
 • Descripció de les mercaderies (denominació, qualitat, etc.) 
 • Unitat de mesura 
 • Quantitat de mercaderies 
 • Número de paquets 
 • Pes brut 
 • Pes net 
 • Volum 
 • Valor unitari 
 • Valor total 
 • Valor facturat total i moneda de pagament. Cal indicar la quantitat equivalent en una moneda lliurement convertible a euros o a una altra moneda de curs legal al país de la UE destinatari. 
 • Condicions de pagament (modalitat i data de pagament, descomptes, etc.) 
 • Condicions de lliurament (és recomanable incloure l'incoterm corresponent) 
 • Mitjans de transport 
 • Desglossament de despeses de transport i assegurança, si són per compte del venedor (exportador), a efectes de calcular el valor estadístic i valor comercial 
 • El número d'identificació fiscal assignat a efectes de l'IVA intracomunitari, del venedor 
 • El número d'identificació fiscal assignat a efectes de l'IVA intracomunitari, del comprador 
 • La menció de l'exoneració de l'IVA 

 

4. Què és el Cens VIES?

 • Els autònoms i empreses que hagin de realitzar operacions comercials amb estats de la Unió Europea, bé siguin intercanvis de béns o de serveis, s'han de donar d'alta com a operadors intracomunitaris, la qual cosa suposa la seva inscripció en el cens VIES (Sistema d'Intercanvi d'Informació sobre l'IVA). Aquest cens és un registre d'operadors disponible per a la consulta a la seu electrònica de l'Agència Tributària. 
 • En el moment d'emetre una factura a un país de la Comunitat Europea, l'empresa ha de consultar el cens per saber si el destinatari figura en ell. D'estar-ho, la factura no portarà IVA. En cas contrari, si portarà l'impost, com si es facturés a un particular. Els països comunitaris procediran de la mateixa manera per facturar a una empresa espanyola. https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/VIES/VIES.shtml 

 

5. Si “exporto” a la Unió Europea o a països tercers he de fer l’INTRASTAT? 

 • L’INTRASTAT és un sistema obligatori d'informació estadística i fiscal que els operadors intracomunitaris han de complir. 
 • Obliga a presentar a les Oficines del mateix nom, un cop al mes, una relació que reflecteixi un a un els enviaments de mercaderies realitzats des d'Espanya a la resta de països de la UE (i a la inversa). 
 • Tenen aquesta obligació d'informació les empreses que hagin efectuat operacions intracomunitàries l'any anterior, o en l'actual, que superin, en valor, un determinat llindar o límit. Aquests llindars canvien amb certa freqüència. No cal la declaració si no s'assoleix el llindar de 400.000 euros (llindar d'exempció), bé sigui en Expedició o en Introducció de mercaderies. 
 • No obstant això, si una empresa inicialment dispensada de presentar declaracions INTRASTAT superés en el curs de l'any la xifra dels 400.000 euros (canvia depenent de l’any) per Introduccions o Expedicions intracomunitàries, quedarà obligada al mes en què es va superar aquest volum a presentar declaració estadística en la que inclourà totes les operacions intracomunitàries realitzades des de l'inici de l'exercici fins a aquest moment. 
 • Es pot obtenir més informació sobre el Sistema INTRASTAT, al Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Administració Tributària (o a la seva pàgina web www.aeat.es), o a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació corresponent a la seu del exportador. 
REGISTRE SANITARI

1. He de comptar amb el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris (RSIPAC)? New accordion content 

L’han de tenir les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) de: 

 • Productes alimentosos i alimentaris destinats al consum humà.  
 • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els productes esmentats en el punt anterior.  
 • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments. 

A les empreses distribuïdores d’aigua de consum públic mitjançant dipòsits i cisternes mòbils. 
A les instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, etc. (restauració col·lectiva social). 

Més informació i tràmit:  

http://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/02_industria/industria_agroalimentaria/registre_sanitari/ 

 

2. Quins son els Laboratoris agroalimentaris registrats de Catalunya? 

Podeu consultar aquí els laboratoris agroalimentaris, tant públics com privats, de Catalunya. 

Més informació: http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Registre-de-Laboratoris-Agroalimentaris-de-Catalunya 

 

3. Quan és necessari obtenir el Certificat Sanitari? 

El certificat sanitari d'exportació, anomenat col·loquialment "Llençol", és un document que garanteix que els productes alimentaris exportats són aptes per al consum humà. 
Generalment no és necessari en els intercanvis comunitaris a menys que es tracti d'animals.

Per a l'exportació de productes d'origen animal es recomana consultar la pàgina web CEXGAN del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient: 

http://cexgan.mapa.es/Modulos/Default.aspx 

El certificat sanitari l'expedeixen els Serveis de Control Oficial (inspectors sanitaris)/Tècnics de Protecció de la Salut, dependents de la Conselleria de Salut, que realitzen el control oficial dels establiments, (esperant dades de Agencia Cat de Salut). 

El certificat sanitari d'exportació, és un document que garanteix que els productes alimentaris exportats són aptes per al consum humà.

Es necessari per exportar a països tercers, no pertanyents a la UE, qualsevol tipus de producte animal o d'origen animal destinat al consum humà. 

No seria necessària l'expedició d'aquest certificat per a l'exportació de carn i productes carnis a països on els requisits sanitaris són equivalents als exigits per la UE. 

Des de l'1 de març de 2016 és exigible disposar d'un sistema d'autocontrol específic per a l'exportació (SAE), certificat per un organisme independent de control per a exportar productes per al consum humà a aquells països que incloguin en el seus certificats requisits no equivalents als de la UE. Podeu trobar més informació a l'apartat web "Sistema auditado de autocontroles" del Ministerio de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Podeu trobar també el document "DVR PR-EXP” amb els criteris harmonitzats per les atestacions veterinàries relatives a les malalties dels animals. 

L'accés al sistema de comerç exterior ramader (CEXGAN) es pot fer mitjançant les següents webs:  

4. Quan és necessari obtenir el Certificat Fitosanitari o el Passaport fitosanitari? 

 • Certificat necessari per poder enviar materials vegetals (plantes, arbres, llavors, terres) a països no integrants de la Unió Europea. 
 • En cas de països de la Unió Europea aquest document és substituït pel passaport fitosanitari. 
 • El document garanteix que han estat cultivats o manipulats per una empresa inscrita en un registre oficial de productors, comerciants i importadors de material vegetal i sotmesos als controls fitosanitaris establerts per l'Administració, cosa que garanteix que estan lliures d'organismes nocius de quarantena. 
 • En cas de fer l'enviament a un país de dins del a Unió Europea cal adreçar-se a Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per tal de tramitar el passaport fitosanitari. També podeu fer-ho mitjançant els següent apartat web
 • Alhora, podeu consultar els requisits fitosanitaris el web del: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 • Si l'enviament es fa a un país de fora de la Unió Europea caldrà tramitar el certificat oficial fitosanitari que s'expedeix al Punt d'Inspecció Fronterer (PIF). 

DUANES 

1. Què és i com puc saber el TARIC del meu producte? 

El codi TARIC (aranzel integrat de les Comunitats Europees) s'ha dissenyat per mostrar les diferents normes aplicables productes específics quan s'importen a la UE. Això inclou les disposicions del sistema harmonitzat i de la nomenclatura combinada, sinó també les disposicions addicionals especificades en la legislació comunitària, com les suspensions aranzelàries, contingents aranzelaris i les preferències aranzelàries que existeixen per a la majoria dels socis comercials de la Comunitat. En el comerç amb tercers països, el codi TARIC ha de ser utilitzat en les duanes i en les declaracions estadístiques.  El codi TARIC, està compost per 10 DIGITS, amb l'estructura següent:

 

 • 6 primers dígits: Codi del Sistema harmonitzat (Codi SA o HS Code) utilitzat per més de 200 països. 

 

 • Si als 6 dígits del Codi SA li sumem dos dígits més, es forma el Codi de la Nomenclatura Combinada (Codi NC de 8 dígits). Classificació de la UE 

 

 • El Codi NC més dos dígits formen el Codi TARIC (Codi de 10 dígits). classificació UE 

                                                  Codi SA         /     HS Codi NC       /    Codi TARIC 

                                               1 2 3 4 5 6     /            7 8                 /          9 10 

 

Per determinar el codi TARIC corresponent es recomana fer servir la pàgina web de la UE:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Screen=0&Expand=true 

 

2. On puc trobar el contacte d’una DUANA d’un país concret? 

La duana és una oficina pública, a part de ser una constitució fiscal, situada en punts estratègics, en general en costes i fronteres. És l'encarregada del control d'operacions de comerç exterior, amb l'objectiu de registrar el tràfic internacional de mercaderies que s'importen i exporten des d'un país concret, i cobrar els Impostos que estableixin les duanes, es podria afirmar que les duanes van ser creades per recaptar aquesta tributació, i d'altra banda regular mercaderies la naturalesa pogués afectar la producció, la salut o la pau de la Nació. 

DUANES

Alemanya 

http://www.zoll.de  

Andorra 

http://www.aduana.ad  

Argentina 

http://www.afip.gob.ar   

Austràlia 

http://www.customs.gov.au 

Àustria 

http://www.bmf.gv.at 

Bèlgica 

http://fiscus.fgov.be 

Bolívia 

http://www.aduana.gob.bo 

Brasil 

http://www.aduaneiras.com.br 

Brunei Darussalam 

http://www.mof.gov.bn 

Bulgària 

http://www.customs.bg/ 

Cambodja 

http://www.customs.gov.kh 

Canadà 

http://www.ccra-adrc.gc.ca 

Xile 

http://www.aduana.cl 

Xina 

http://spanish.mofcom.gov.cn 

Xipre 

http://www.mof.gov.cy/ce 

Colòmbia 

http://www.dian.gov.co 

Corea 

http://www.customs.go.kr 

Croàcia 

http://www.mingorp.hr 

Cuba 

http://www.aduana.co.cu 

Equador 

http://www.aduana.gob.ec 

Egipte 

http://www.customs.gov.eg 

Emirats Àrabs 

http://www.sharjahcustoms.gov.ae/ 

España 

http://www.aeat.es/ 

Estats Units 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/home.xml 

Eslovàquia 

http://www.colnasprava.sk/wps/portal 

Eslovènia 

http://carina.gov.si/slov/index.htm 

Estònia 

http://www.emta.ee 

Finlàndia 

http://www.tulli.fi 

França 

http://www.douane.gouv.fr 

Filipines 

http://www.customs.gov.ph 

Grècia 

http://www.gsis.gr/ 

Holanda 

http://www.belastingdienst.nl/douane 

Hongria 

http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/letoltesek 

Índia 

http://www.cbec.gov.in 

Indonesia 

http://www.beacukai.go.id 

Irlanda 

http://www.revenue.ie 

Islàndia 

http://www.tollur.is/tollur.html 

Israel 

http://www.mof.gov.il/customs/eng/mainpage.htm 

Itàlia 

http://www.agenziadogane.it 

Japó 

http://www.mof.go.jp 

Jordània 

http://www.customs.gov.jo 

Letònia 

http://www.vid.gov.lv 

Lituània 

http://www.cust.lt/en/index 

Luxemburgo 

http://www.do.etat.lu 

Malàisia 

http://www.customs.gov.my 

Malta 

http://www.mfin.gov.mt 

Marroc 

http://www.douane.gov.ma 

Mèxic 

http://www.aduanas.gob.mx 

Nicaragua 

http://www.dga.gob.ni 

Noruega 

http://www.toll.no 

Nova Zelanda 

http://www.customs.govt.nz 

Pakistan 

http://www.cbr.gov.pk 

Panamà 

http://www.aduanas.gob.pa 

Perú 

http://www.aduanet.gob.pe 

Polònia 

http://www.mofnet.gov.pl 

Portugal 

http://www.dgaiec.min-financas.pt 

Regne Unit 

http://www.hmrc.gov.uk 

República Txeca 

http://www.cs.mfcr.cz 

Romania 

http://www.customs.ro 

Rússia 

http://www.customs.ru 

Singapur 

http://www.customs.gov.sg/topNav/hom 

Sudàfrica 

http://www.sars.gov.za 

Suècia 

http://www.tullverket.se 

Suiza 

http://www.zoll.admin.ch/d/news/news.php 

Tailàndia 

http://www.customs.go.th 

Taiwan 

http://eweb.trade.gov.tw/mp.asp?mp=2 

Turquia 

http://www.gumrukticaret.gov.tr 

Uruguai 

http://www.aduanas.gub.uy 

Veneçuela 

http://www.seniat.gov.ve 

 

 

3. Què és el PIF (Punt d'Inspecció Fronterer)? 

El Punt d'Inspecció Fronterer (PIF) és, per normativa europea, el lloc on es realitzen les inspeccions de productes d'origen animal. Paral·lelament, s'han elaborant diferents normatives per adequar les instal·lacions on es fan els reconeixements de les mercaderies en condicions òptimes (PDI, RAH) segons els requeriments legislats. 

Es recomana seguir les instruccions de següent Guia de l'Usuari SIF (http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/d/d/workspace/SpacesStore/6ecbac67-74b2-4e0b-8c1b-7a7fc5cd8b4e/SIF.pdf) on es poden trobar les funcions i tràmits dels serveis: 

Sanitat Animal  Sanitat Exterior 

 

Podeu consultar els PIF de Catalunya en el següent enllaç: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/default.aspx 

 • Sanitat Vegetal 
 • SOIVRE 

 

4. Què és el Codi EAN 

 • És un codi de barres sota l'estandardització EAN (european article number). Significa que hi ha una codificació internacional aprovada tant per a Europa com per a la resta del món. Es controla per evitar la repetició a través de l'associació nacional garant. A Espanya és l'AECOC (Associació Espanyola de Codificació Comercial). 
 • Teniu la informació facilitada per AECOC sobre els requisits en el següent enllaç: http://www.aecoc.es/aecoc/admin/web/gc_search.php?entidad=13&tipo=3&Id=605 
 • Podeu contactar amb les associacions AECOC (www.aecoc.es) o ACCB (www.codisdebarres.info) si us interessa associar-vos-hi per al suport en els gestions. 

PROPIETAT INDUSTRIAL I REGISTRE DE MARCA 

Com puc registrar una marca, disseny o patent? 

L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) fa les funcions de registre d'entrada dels expedients de patents i marques que es tramiten a l'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Si la documentació compleix els requisits establerts, el moment de presentació davant de l'OGE té validesa legal pel naixement del dret de prioritat. 

Més informació:  http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/03_creixer_i_consolidar-vos/05_protegiu_el_vostre_negoci/02_propietat_industrial_marques_patents_invencions_i_dissenys/

ETIQUETATGE

Quina és la normativa d’etiquetatge d’aliments a la Unió Europea? 

 • L'objectiu de l'etiquetatge dels productes alimentaris és garantir als consumidors una informació completa sobre el contingut i la composició d'aquests productes, a fi de protegir la salut i els interessos. L'etiqueta pot contenir també informació relativa a una característica determinada, com l'origen del producte o el mètode de producció. Alguns aliments són, a més, objecte d'una normativa específica, com els organismes modificats genèticament, els aliments al·lergògens, els aliments per a nadons o determinades begudes. 
 • L'etiquetatge d'alguns productes no alimentaris també ha de contenir informació específica, a fi de garantir la seguretat de la seva utilització i permetre que el consumidor pugui realment escollir. D'altra banda, l'embalatge dels productes alimentaris ha de complir una sèrie de criteris de fabricació per no contaminar els productes. 
 • Podeu consultar la legislació de la Unió Europea en el següent enllaç: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm 
REGISTRE FDA 

1. Què és el registre FDA d’Estats Units? 

 • La FDA (Food and Drug Administration) és l'agència del govern dels Estats Units responsable de la regulació d'aliments (tant per a persones com per a animals), medicaments (humans i veterinaris), cosmètics, aparells mèdics (humans i animals), productes biològics i derivats sanguinis. 
 • Per garantir que la seguretat i les condicions sanitàries de la cadena alimentària totes les empreses nacionals o estrangeres que elaborin, processin, envasin o emmagatzemin aliments per a ser consumits als Estats Units han de complir certes exigències administratives. 

2. Quines són les exigències administratives de l’FDA? 

 • Registre davant la FDA de tots els establiments, empreses o dipòsits d'aliments que vulguin enviar aliments per a consum humà o animal als Estats Units. 

 • Notificació prèvia de tots els enviaments d'aliments destinats al consum humà o animal amb destinació als Estats Units. 

 • Creació i manteniment de registres de dades sobre proveïdors, destinataris i transportistes dels aliments dels establiments anteriors.

3. Com realitzo el Registre FDA? 

 • Per fer el registre FDA no és necessari contractar el servei de cap empresa especialitzada per registrar-se. Ho poden fer les empreses pel seu compte mitjançant la Web Oficial: https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm;jsessionid=n3HnyBwrkZr2JYkCjGAlq_HA6aZnCRNd4hCkq2wB19ZUj9PwYWnE!544540433?execution=e1s1 
 • En el cas d’empreses que us registreu per primera vegada, podeu optar per fer-ho vosaltres mateixes o comptar amb els serveis d'alguna empresa privada. El preu del servei oscil·len entre els 180$ a 200$ aproximadament). Aquestes empreses actuen simplement com a gestores o intermediàries, i no tenen cap vinculació amb la FDA, no són entitats oficials i els certificats que ofereixen no tenen validesa oficial, són simplement documents de valor privat encara que la seva aparença pot portar a la creença que es tracta de certificats oficials i poden fer pensar que són necessaris, quan no ho són. 
 • Alternativament cambres de comerç, o associacions també ofereixen aquest servei a preus econòmics). 
 • Per a més informació:  www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm 

4. Què és un Agent FDA? 

CERCADOR D’OPORTUNITATS

IMATGE TUTORIAL EVA

 

Prodeca posa a disposició del sector agroalimentari de Catalunya l’Eina de Valorització Agroalimentària (EVA).  Es tracta d’un cercador online gratuït que ens permet detectar oportunitats exportadores i fer una caracterització dels mercats mundials potencials per al sector agroalimentari i cadascun dels seus productes. 

Té l’objectiu d’aportar dades de valor per la presa de decisions estratègiques en l’àmbit de la internacionalització de les empreses agroalimentàries catalanes. 

Es tracta d’una eina innovadora i elaborada ad-hoc per a la indústria agroalimentària de Catalunya com a resposta a les necessitats i demandes del sector i per impulsar-ne la seva competitivitat. 

VISITA LA PÀGINA DE L’EVA

Quina informació pots trobar-hi?

Mercats

MERCATS

potencials on exportar el producte

 

Dades generals

DADES GENERALS

del mercat (PIB, població, extensió, densitat)

 

Principals proveïdors

PRINCIPALS PROVEÏDORS

del mercat

 

Evolució de les importacions

EVOLUCIÓ DE LES IMPORTACIONS

del mercat (catalanes, mundials) en valor i volum

 

Quota de mercat de catalunya

QUOTA DE MERCAT DE CATALUNYA

Potencialitat de Catalunya a mig i llarg termini

 

Caracterització del consumidor

CARACTERITZACIÓ DEL CONSUMIDOR

despesa del total, despesa en alimentació...

 

Índex facilitat per fer negocis

ÍNDEX FACILITAT PER FER NEGOCIS

Facilitat per fer negocis, risc mercat i clima empresarial

 

Temps de transport

TEMPS DE TRANSPORT

 

 

Documentació necessària

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

 

Informació aranzelària

INFORMACIÓ ARANZELÀRIA