MEAT BUSINESS FORUM 2021

Per a la inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació, us podeu adreçar a:

Susanna Barquín
E-mailsbarquin@gencat.cat
Telèfon: (+34) 607 07 31 16

Cristina Ciurana
E-mail: cciurana@gencat.cat
Telèfon: (+34) 662 64 46 92

o bé a l'associació de la què sigueu membres i que formi part del Comitè Organitzador

MEAT BUSINESS FORUM és un esdeveniment de negocis amb la participació de productors i exportadors de carn i productes carnis de Catalunya, i importadors i distribuïdors de països no membres de la UE.

La quarta edició d'aquest esdeveniment està prevista per als dies 5 i 6 d'octubre de 2021, en un format adaptat al nou context.

 

COMITÈ ORGANITZADOR

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca, la Subdirecció General de Ramaderia i la Subdirecció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària, conjuntament amb les organitzacions i associacions empresarials Anafric, Asoprovac Catalunya, Assocat, Fac, FECIC i Porcat formen el Comitè Organitzador d'aquest esdeveniment, que té com a objectiu consolidar una plataforma estable de negoci internacional per al sector carni de Catalunya.

Per a l'edició 2021, s'ha establert, a més, la convocatòria de Comitè Organitzador ampliat, amb la participació d'empreses catalanes, que va acordar, en reunió celebrada el 5 de maig, el calendari final d'aquest esdeveniment.

 

MERCATS CONVIDATS: UNA DECISIÓ DE L'EMPRESA

Les empreses participants en l'edició d'enguany hauran de proposar els compradors a convidar.

Cada empresa podrà proposar fins a 5 compradors, enumerats per grau d'interès.

Prodeca s'encarregarà de recollir les propostes i creuar la possibilitat que un comprador hagi estat proposat per més d'una empresa participant.

Prodeca validarà una llista de compradors a convidar fins arribar al màxim de 75 compradors o fins a exhaurir el pressupost destinat per a aquesta activitat.

La llista s'elaborarà a partir de les propostes rebudes, una vegada eliminades les possibles repeticions. En cas que el nombre de propostes superi el pressupost màxim assignat, s'aplicarà el criteri de grau d'interès per a eliminar de la llista compradors proposats fins a arribar a l'equilibri de pressupost.

En cas que el nombre de propostes no superi el pressupost màxim, Prodeca convidarà compradors d'acord amb el seu criteri, un cop escoltat el Comitè Organitzador.

 

DESENVOLUPAMENT DE L'ESDEVENIMENT

Per a aquesta edició, MEAT BUSINESS FORUM es desenvoluparà de la manera següent:

Els compradors rebran una invitació per a participar en l'esdeveniment per gentilesa de l'empresa proposant. En cas que més d'una empresa hagi estat la proposant, rebran invitació per gentilesa de les empreses proposants o bé per gentilesa del Comitè Organitzador si les empreses proposants no arriben a un acord.

Una vegada confirmada la participació, els compradors rebran totes les indicacions necessàries per a gestionar el viatge i l'allotjament, així com el programa de l'esdeveniment.

 

A L'ARRIBADA A CATALUNYA

Es preveu que els compradors arribin la nit anterior a la inauguració de l'esdeveniment. Està prevista l'acollida a l'aeroport i el trasllat a l'hotel, on hi haurà també un servei d'acollida per a lliurar identificatius - amb esment de l'empresa catalana que els ha convidat - i programa final.

Les empreses proposants podran assistir a l'acollida a l'hotel si les condicions sanitàries ho permeten.

 • PRIMER DIA (5 d'octubre)

Inauguració i benvinguda per part de la Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Presentació de Catalunya com a clúster carni europeu, a càrrec del director de Prodeca

Els compradors i les empreses catalanes podran visitar els espais temàtics habilitats a la sala Meat Business Forum. Els espais temàtics previstos són:

 • Benestar animal
 • Traçabilitat
 • Logística
 • Recerca i innovació
 • Carn de porcí
 • Carn de vedella
 • Carn de xai
 • Carn d'aviram
 • Carn de conill
 • Embotits
 • Embotits Halal

A més dels espais temàtics, s'habilitaran zones per a taules individuals d'empreses, que els compradors podran visitar de manera lliure al llarg de tota la jornada.

En paral·lel, s'organitzaran presentacions en petit format a càrrec de cada una de les empreses catalanes participants. Totes les presentacions seran obertes a la totalitat d'assistents, i només seran simultànies aquelles que siguin incompatibles des del punt de vista del mercat.

 • SEGON DIA (6 d'octubre)

En la segona jornada, cada empresa catalana participant podrà organitzar activitats amb els compradors que hagi convidat. Des de Prodeca, i a través de l'agència de viatges que hagi estat designada, es facilitarà un catàleg de possibles activitats a contractar. L'empresa catalana no estarà obligada a contractar amb l'agència de viatges cap activitat, no obstant, en cas que hagi decidit organitzar activitats alternatives, ho haurà de comunicar a Prodeca, amb els horaris previstos. Els costos d'aquestes activitats aniran en qualsevol cas a càrrec de les empreses participants.

 • VIATGE DE TORNADA

El viatge de tornada dels compradors convidats es preveu a partir de les 21 hores del segon dia de Meat Business Forum i al llarg de l'endemà, segons els horaris de vols. Estan previstos trasllats a l'aeroport.
En cas que una empresa vulgui allargar l'estada d'algun dels compradors, haurà d'assumir-ne els costos addicionals, inclòs el trasllat a l'aeroport fora del calendari previst.

Tots els actes tindran com a idioma vehicular principal l'anglès. No es preveu disposar de servei de traducció simultània ni consecutiva.

 

COST DE PARTICIPACIÓ

 • El cost de participació per empresa és de 2.100€ + 21% IVA = 2.541€
 • En el cas que un grup empresarial vulgui inscriure una altra o altres empreses del grup: el cost de participació per a cada empresa addicional serà de 1.700€ + 21% IVA = 2.057€ 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Aquest esdeveniment resta obert exclusivament a la inscripció com a participants d'empreses productores-exportadores de carn i productes carnis radicades a Catalunya. No s'admetran empreses comercialitzadores, llevat que acreditin que representen interessos de productors radicats a Catalunya.

 • Descripció d'empresa productora-exportadora

Empreses productores d'animals vius, escorxadors, sales d'especejament, magatzems frigorífics, elaboradors/transformadors i comercialitzadors/majoristes/exportadors (només en el cas que tinguin el mandat d'un productor/elaborador radicat a Catalunya) de carn i productes carnis.

Un cop realitzada la inscripció, rebreu i haureu d'omplir una fitxa amb tota la informació requerida: descripció de la vostra empresa, del producte, i relació de compradors proposats.

També rebreu un formulari on us podreu acollir al programa d'activitats previstes per al segon dia, amb les condicions econòmiques i organitzatives corresponents. En el mateix formulari, podreu incorporar l'activitat alternativa, amb el corresponent horari.

Abans de la celebració del Meat Business Forum, el Comitè Organitzador convocarà una reunió de treball amb les empreses catalanes inscrites per a facilitar informació sobre l'organització de l'esdeveniment.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Les empreses interessades a participar en el Meat Business Forum hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l, amb el pagament corresponent, abans del 15 de juliol de 2021.

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat l'import de participació.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat. En cas que per motius sanitaris l'esdeveniment hagi de ser cancel·lat, Prodeca retornarà a les empreses els imports abonats en concepte d'inscripció, sense que l'empresa pugui reclamar cap import addicional.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris relacionats en l'apartat Condicions de Participació de la present convocatòria.

 

INSCRIPCIONS OBERTES